Ugrai János: A pallérozatlanság ellenében

PDFNyomtatásÍmél
Az európai eszméktől az abaúji oskolákig. Akár ezt a címet is viselhetné kötetünk, amely áttekinti a 18-19. század fordulójának népoktatással kapcsolatos pedagógiai és oktatáspolitikai törekvéseit, s ezek megvalósulásának körülményeit. A felvilágosodás egyik fő programpontjaként a legalsó rétegek pallérozatlanságának felszámolása közbeszéd tárgya lett a művelt elit körében. Hazánkban is egyre szaporodtak a nép felvilágosítását célul kitűző vitairatok, okfejtések. Erre ráerősített a felvilágosult abszolutizmus modernizációs politikája, amely kialakította az oktatási rendszer legalsó fokának szervezeti kereteit.
E fejlemények tetten érhetők a korszak egyik fontos iskolaközpontjában, a sárospataki kollégiumban is. Tervezetek, tankönyvek, kisiskolákat szabályozó határozatok jelezték a falusi oktatás iránti érdeklődés növekedését. Ezek bemutatását követően a szerző arra keresi a választ, hogy elmélet és gyakorlat hogyan függött össze egymással. Miként alakult a kisiskolák és a benne tanulók száma? Megbecsülte-e környezet a tanítót? Javult-e az iskolák állapota, s az ottani tanítás színvonala?
S miközben válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre, egy színes, érdekes, helyenként megdöbbentő kép bontakozik ki az olvasó előtt a kétszáz évvel ezelőtti falusi iskolák mindennapjairól.

Ár
1950 Ft
Leírás

Iskolázás a falvakban a polgárosodás hajnalán
 
ISBN 9789632870175
Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 131 oldal
Kötés: kartonált, ragaszókötött
Méret: 160x235 mm
 


Tartalom

 

Bevezetés 7
Szakirodalmi és módszertani megfontolások 9
   
1. A nép felvilágosítása? - A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus népoktatási törekvései 13
A. Az iskolázás mint jog - A népnevelés a felvilágosodás diskurzusában 13
B.Az iskolázás mint alattvalói kötelesség - A felvilágosult abszolutizmus törekvései 17
C.Felbiger és a normaiskola: bécsi népoktatási törekvések 20
   
2. "A neveletlenség számtalan káros következései" - a hazai népoktatás a 18-19. század fordulóján 30
A.Politikai törekvések 30
B.  Elméleti alapvetések 34
C.Kisiskolák az országban 38
   
3. Alegegyügyűbb gyermekek kedvekért" - A sárospataki református kollégium és a népoktatási törekvések 43
A.Tantervek és tankönyvek az elemi oktatás és művelődés szolgálatában 43
B.Törekvések a tanítóképzés pataki meghonosítására: Tóthpápai Mihály tevékenysége 50
C.Tóthpápai "utódja": Nyíry István a népoktatásról 54
D. Komjáthy Ábrahám a gyermekek neveléséről 57
E.Báthory István a tanítók kötelességeiről 64
F. Egy magánnevelő sárospatak vonzáskörzetében - Váradi Szabó János kisiskola-koncepciója 69
   
4.Tradíciókon és egyházkerületi határokon túl - A sárospataki kollégium kisiskola hálózata 72
A. A hazai református partikularendszer 72
B. Aa sárospataki partikulák típusai 76
C. A sárospataki kollégium partikuláinak száma és földrajzi elhelyezkedése 82
   
5.  „Egymást kevés panasszal elszenvedik" - Az egyházkerületi kisiskolák a vizitációk tükrében 85
A. Abaúji viszonyok 85
B.Tornai viszonyok 88
C. Gömöri viszonyok 89
D. Felső-borsodi viszonyok 91
E. Alsó-borsodi viszonyok 93
F. Alsó-zempléni viszonyok 94
G. Felsö-zempléni és ungi viszonyok 96
   
6.  „Az oskola gyenge lábakon áll" - Aaz abaúji iskolázás viszonyai 99
A. Az abaúji egyházmegye tanügyi viszonyainak változásai 100
B.Az iskolalátogatás arányai 1804-isen 106
C. A kisiskolai oktatás minőségi jellemzői egy összeírás tükrében 108
   
Összegzés 112
   
Források és irodalom 115
Források, forráskiadványok 115
Szakirodalom 116
   
Függelék 120
1.A kisiskolák száma a tiszáninneni református egyház kerület egyházmegyéiben a 19. század első harmadában 120
2.A millenniumi gyülekezettörténeti kérdőívek alapján az állandósított tanítót és az academia promotiót  
vett öregdeákot fogadó, valamint a tanerőt bizonytalan módon alkalmazó gyülekezetek száma, 1781-1830 120
3.Az abaúji egyházmegye iskoláinak létszáma gyülekezeti bontásban, 1800-1830 124
4.Az abaúji egyházmegye iskoláskorú és iskolás gyermekeinek száma gyülekezeti bontásban, 1804 124
5.Az abaúji egyi iázmegye iskolásainak életkor-összetétele gyülekezeti bontásban, 1826-1828 127
6. Az abaúji egyházmegye iskolásainak összetétele az alapján, hogy hányadik éve járnak iskolába a tanulók, 1826-1828 130

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...

Keresés a könyvek között